Menurut firman Allah SWT “Tiap tiap yang berjiwa akan meraskan mati. Kemudian kepada Kami kamu dikembalikan”.Kepastian datangnya kematian bagi seseorang tidak akan diketahui kapan datangnya.Semua manusia pasti akan disapa dengan kematian.Dengan senantiasa mengingat mati,kita akan menjadiu pribadi yang selalu mawas diri dalam berprasangkla,berkata,berpikir dan bersikap.